ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ


Štruktúrovaná kabeláž alebo štruktúrovaný kabelážny systém je historicky zaužívané označenie pre systémy univerzálnej kabeláže (GENERIC CABLING SYSTEMS).

Z noriem a odporúčaní pre univerzálnu kabeláž vyplýva, že (mimo iného):

  • je tvorená súborom metalických a optických prvkov
  • je schopná prenášať ľubovoľné digitálne a analógové signály,
  • má definovanú presnú štruktúru (horizontálnu a chrbticovú kabeláž, postavenie rozvodných uzlov v sieti, pracovné prostredie, pracovnú plochu, vstupno/výstupné zariadenia),
  • je definovaná topológia siete a dĺžka vedenia
  • sú definované káble, konektory, patch káble a ostatné komponenty
  • sú definované polomery ohybov káblov, spôsoby ukončenia atď.

strukkabel